The Neoliberalism in the Nordics programme, funded by Riksbankens Jubileumsfond, met at the Sigtuna Foundation in February 2022 with 20 participants from the Nordic countries and from similar research programs in the Netherlands and Germany. For three days, research presentations were interspersed with methodological discussion and joint work on research timelines, source texts, and stakeholder-networks.

Karl Berglund, Research Coordinator CDHU

Karl Berglund, Research Coordinator for the Center for Digital Humanities Uppsala, was invited to the meeting. Karl gave an introductory lecture on digital conceptual history and text analysis, which was an excellent basis for our further discussions. Neoliberalism in the Nordics is not based on digital text analysis, unlike for example the exciting Market Language project run by Leif Runefelt and Henrik Björck. Instead, a key point in our work is that the history of neoliberalism is multifaceted, spans several different historical stages, and over a large number of mutually different materials, actor-constellations, and genres.

The program is also based on extensive archival work, for example in the business archives that exist in Sweden and Denmark. Analyzing this complex and heterogeneous repertoire digitally entails great challenges, as neither materials nor languages ​​are uniform and comparable. In the initial phase of the program, we therefore opted out of digital methods and the main method in the program is archival research and concept history. At the same time, there are good opportunities to build a smaller corpus to help analyze the larger issue, and it might also be possible to use, for example, the digital parliamentary material, or daily press material, which is available for all the Nordic countries to make trans-Nordic comparisons. Challenges, however, include comparability over time and across language boundaries.

Another difficulty is that the word ‘neoliberalism’ as such is not very useful as a keyword; digital analysis needs to focus on understanding, for example, constructions such as market-freedom, or natural law-growth. Since none of the participants in the program are experts in the field of digital methods, it was an invaluable help to talk to Karl, and during the spring we are considering the possibility of initiating a pilot project with the Center for Digital Humanities.


Programmet Nyliberalism i Norden, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, möttes på Sigtunastiftelsen med 20 deltagare från Norden och från liknande forskningsprogram i Nederländerna och Tyskland. I tre dagar varvades forskningspresentationer med metoddiskussion och gemensamt forskningsarbete kring tidslinjer, källtexter, och aktörs-nätverk. 

Till mötet hade vi bjudit Karl Berglund från Centrum för Digital Humaniora i Uppsala. Karl gav en introduktionsföreläsning till digital begreppshistoria och textanalys, som var en utmärkt grund för våra fortsatta diskussioner. Nyliberalism i Norden är, till skillnad från exempelvis det spännande Marknadens språk-projektet som Leif Runefelt och Henrik Björck driver, inte baserat på digital textanalys. En huvudpoäng i vårt arbete är att nyliberalismens historia är mångfacetterad, spänner över flera olika historiska skeden, och över en stor mängd inbördes olika material, aktörskonstellationer, och genrer. Programmet bygger också på ett omfattande arkivarbete, exempelvis i de näringslivsarkiv som finns i Sverige och Danmark. Att analysera denna komplexa och heterogena repertoar digitalt innebär stora utmaningar, då varken material eller för den delen språk är enhetliga och jämförbara. I inledningsskedet av programmet valde vi därför bort digitala metoder och den huvudsakliga metoden i programmet är arkivforskning och begreppshistoria. Samtidigt finns det goda möjligheter att bygga mindre korpus som hjälp att analysera den större frågeställningen, och det skulle eventuellt också vara möjligt att använda exempelvis det digitala riksdagsmaterial, eller dagspressmaterial, som finns för alla de nordiska länderna för att göra transnordiska jämförelser. Svårigheter är är jämförbarhet över tid och över språkgränser. Ett problem är också att ordet ‘nyliberalism’ som sådan inte är särskilt användbart som sökord, utan digital analys behöver inriktas på att förstå exempelvis konstruktioner som marknad – frihet, eller naturrätt – tillväxt. Eftersom ingen av deltagarna i programmet är expert inom området digitala metoder var det en ovärderlig hjälp att prata med Karl, och vi funderar under våren på att initiera ett pilotprojekt med Centrum för digital humaniora.